GAT/PAT

การสอบ GAT PAT คืออะไร ต้องสอบวิชาไหนบ้าง

GAT/PAT ความถนัดในด้านทั่วไปของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย GAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า (General Aptitude Test) หรือ การทดสอบความถนัดของนักเรียนในวิชาทั่วไป PAT (Professional A Aptitude Test) การทดสอบความถนัด ด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อวัดศักยภาพของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น การสอบ GAT/PAT  มีวิชาใดบ้าง ที่นักเรียน ต้องสอบ เรามาดูรายละเอียดกันเลย

GAT คืออะไร เป็นการทดสอบความถนัดในด้านทั่วไปของนักเรียน ที่จะทำการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีการสอบสองส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความสามารถใน การอ่าน/การเขียน /การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา โดยจะมีข้อสอบให้นักเรียนทำการสอบ เพื่อวัดศักยภาพของตนเอง

ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยทางผู้จัดสอบ จะมีหัวข้อในการสอบ มาทดสอบนักเรียนดังต่อไปนี้

 • Speaking and Conversation
 • Vocabulary
 • Structure and Writing
 • Reading Comprehension

GAT    เป็นวิธีการสอบเพื่อวัดศักยภาพของนักเรียนว่านักเรียนที่ทำการสอบนั้นมีความพร้อมที่จะ

เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด

 

PAT คืออะไร เป็นการวัดความรู้พื้นฐาน และศักยภาพที่ จะเรียนในวิชานั้น ของนักเรียนผู้ที่เข้าสอบ  โดยมีวิชาให้สอบ 7 วิชา

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

เป็นการทดสอบศักยภาพของนักเรียนดูว่ามีศักยภาพที่สามารถเข้าศึกษา ต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในขณะใดได้บ้าง มีความเหมาะสมกับคณะที่เลือกเรียนหรือไม่

สรุปง่ายๆคือ การสอบ GAT/PAT เป็นการทดสอบ วัดผลศักยภาพของผู้ที่ทำการสอบ โดยมีการสอบ ในส่วนของ การคิดวิเคราะห์ การอ่านการเขียน การแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ รวมถึงการทดสอบ ภาษาอังกฤษ ว่านักเรียนมี ศักยภาพพอที่จะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ และยังมีการสอบวิชาพื้นฐานเพื่อทดสอบศักยภาพของนักเรียนว่าเหมาะสมกับวิชาที่ตัวเองเลือกเรียนหรือไม่ และเหมาะสมกับวิชาใดบ้าง ดังนั้นในการสอบ GAT/PAT จึงมีผลต่อ การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนเป็นจำนวนมาก โดยหากผลการสอบมีคะแนนที่ต่ำ อาจจะส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถที่จะเข้าเรียนในคณะที่ตนเองเลือกเรียนได้  หรือ อาจจะ ได้เรียนในขณะที่ ตนเอง ไม่ได้เลือกอีกด้วย

 

ขอขอบคุณ : https://sakaryakurdu.com

 

 

การหารายได้เสริม

คำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่เรียนและทำงานไปด้วย

การหารายได้เสริม ระหว่างเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากๆ สำหรับนักศีกษาหรือนักเรียนที่อยากช่วยผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้เงินมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว การหารายได้เสริมระหว่างเรียนของนักเรียน

อ่านต่อ »
การเรียนออนไลน์

ข้อดี-ข้อเสีย ของการเรียนออนไลน์ ในยุคโควิด

การเรียนออนไลน์  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในปัจจุบันที่ทำเกิดปัญาหาต่างๆตามมาอีกมากมายจนต้องมีมาตรการต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมาย โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่าง

อ่านต่อ »
การหารายได้เสริม

คำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่เรียนและทำงานไปด้วย

การหารายได้เสริม ระหว่างเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากๆ สำหรับนักศีกษาหรือนักเรียนที่อยากช่วยผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้เงินมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว การหารายได้เสริมระหว่างเรียนของนักเรียน

อ่านต่อ »
การเรียนออนไลน์

ข้อดี-ข้อเสีย ของการเรียนออนไลน์ ในยุคโควิด

การเรียนออนไลน์  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในปัจจุบันที่ทำเกิดปัญาหาต่างๆตามมาอีกมากมายจนต้องมีมาตรการต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมาย โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่าง

อ่านต่อ »